GDPR

 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Provozovatel je, ve smyslu Nařízení GDPR, správcem osobních údajů kupujícího a zpracovává jeho osobní údaje, zaznamenané na uvedené ve webovém rozhraní a jeho elektronickém formuláři, pro výkon své podnikatelské činnosti.

2. Následující informace poskytují přehled o tom, jak provozovatel zpracovává osobní údaje kupujícího:
a) provozovatel o kupujícím zpracovává tyto údaje:
jméno, příjmení, bydliště, podrobnosti elektronického kontaktu pro elektronickou poštu.
b)účel a zákonnost zpracování osobních údajů: účelem zpracování osobních údajů je výkon práv a plnění povinností vyplývajících z těchto podmínek, jejich zlepšování, vyhodnocování kvality služeb provozovatele a její zvyšování, zpětná vazba mezi jednotlivými subjekty; zákonným důvodem zpracování osobních údajů kupujícího je plnění smlouvy podle ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR a oprávněný zájem provozovatele podle ustanovení článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Poskytnutí osobních údajů kupujícího je nezbytné pro výkon práv a plnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy a těchto podmínek.
c) prostředky a způsob zpracování osobních údajů: automatizovaně i manuálně v elektronické i tištěné formě;
d) doba zpracování osobních údajů kupujícího: provozovatel osobní údaje kupujícího zpracovává po dobu potřebnou pro naplnění účelu zpracování, dále po dobu uloženou provozovateli jednotlivými právními předpisy nebo po dobu, kterou vyžaduje oprávněný zájem provozovatele, tj. 3 roky.
e) osoby, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny: provozovatel může osobní údaje kupujícího zpřístupnit subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu práv provozovatele (soudům, pojišťovnám apod.).

3. Provozovatel je oprávněn využít podrobnosti elektronického kontaktu kupujícího pro zasílání elektronické pošty pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se produktů online tarifu či nabídek internetového obchodu, informací a obchodních sděleních o dění a pořádaných akcích.. Provozovatel je povinen při zasílání každé jednotlivé zprávy umožnit kupujícímu, aby se jednoduchým způsobem a zdarma odhlásil z odběru těchto obchodních sdělení. Právo kupujícího vznést námitky proti takovému zpracování tím není dotčeno.