Obchodní podmínky

Martin Zelina, sídlo Míškovice 167, 768 52 Míškovice u Holešova, IČ: 65271963, DIČ: CZ7503174173, zapsán v Živnostenském rejstříku u MÚ Holešov, dále jen „provozovatel“), pro internetový obchod „Nákup dárkového poukazu a vstupenky online“, tj. pro všechny kategorie produktů tam nabízených (dále jen „internetový obchod“), umístěný na internetové adrese www.kurovicky-lom.cz/eshop (dále jen „obchodní podmínky“). Provozovatel při uzavírání kupních smluv jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti s uzavíráním kupních smluv (jsou její nedílnou součástí) prostřednictvím internetového obchodu, který provozovatel provozuje na internetových stránkách www.kurovicky-lom.cz/eshop, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „internetové stránky“). Odchylná ujednání v kupních smlouvách uzavíraných prostřednictvím internetového obchodu, zejména týkající se předmětu a podmínek prodeje, mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

1.2. Kupující může v internetovém obchodě zakoupit jím zvolenou kategorii produktů – jednotlivé druhy (produkty) online tarifu dle čl. 2.2. jako přímou službu, dárkových poukazů dle čl. 2.3 jako poukazů na službu.

1.3. Zakoupením produktu online tarifu, se kupující zavazuje respektovat a dodržovat tyto obchodní podmínky, stejně jako dokument o bezpečnosti v lomu (zveřejněn zde), pokud zakoupil produkt online tarifu či dárkového poukazu, s nimiž je povinen se účastník seznámit před vstupem. Prodej produktů online tarifů a dárkových poukazů se realizuje v souladu s ustanoveními platných právních předpisů, především zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též „OZ“), dalšími právními předpisy ČR a Nařízením EP a Rady č. 2016/679 (dále jen „Nařízení GDPR“).

2. NÁKUP ONLINE TARIFŮ A DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

2.1. Nakupovat online tarify a dárkové poukazy prostřednictvím internetového obchodu mohou v souladu s těmito obchodními podmínkami všechny fyzické a právnické osoby za podmínek dále stanovených (dále jen „kupující“). Kupujícím může být jak spotřebitel (každý, kdo jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání), tak podnikatel, pro něhož mohou tyto obchodní podmínky vyloučit v souladu s OZ použití některých ustanovení určených jen pro ochranu spotřebitele.

2.2. Online tarifem se pro účely těchto podmínek rozumí online nákup konkrétního produktu dle aktuální nabídky internetového obchodu, a to v rámci těchto druhů produktů online tarifů:

a) na konkrétní den (datum) či jeho část dle aktuálního ceníku – tento produkt online tarifu nelze vyčerpat v jiném dni, než pro který byl zakoupen; jeho nevyčerpáním produkt propadá bez nároku na náhradu kupní ceny;

b) s omezenou časovou platností po dobu lhůty dle aktuálního ceníku - počíná běžet koupí zvoleného produktu a končí uplynutím lhůty (bez nutnosti výběru konkrétního data jeho čerpání ve lhůtě předem) a lze jej vyčerpat jen v průběhu této lhůty, jeho nevyčerpáním produkt propadá bez nároku na náhradu kupní ceny;

c) produkt je přenosný, práva z něj může vykonávat jeho majitel (držitel).

Smlouva o realizaci zvoleného produktu aktivity, je uzavřena dle čl. 2.7. těchto podmínek. Kupní cenu zvoleného produktu hradí kupující převodním příkazem.

2.3. Dárkovým poukazem se pro účely těchto podmínek rozumí mezi osobami přenosná konkrétní poukázka dle aktuální nabídky internetového obchodu bez konkrétního termínu pouze s omezením maximálního možného data čerpání, která má peněžní hodnotu a jejímž předmětem je právo jejího majitele využít ji při hrazení nabízené služby . Dárkový poukaz lze uplatnit pouze jednou a není možné jej vyměnit zpět za protihodnotu ve formě peněz. Dárkový poukaz lze uplatnit nejpozději v poslední den doby jeho platnosti; jeho neuplatněním v této době tento produkt propadá bez nároku na náhradu kupní ceny. 

Kupní cenu zvoleného dárkového poukazu hradí kupující převodním příkazem. 

2.4 Produkt nesmí kupující kopírovat či jinak pozměnit nebo zneužít. Provozovatel je oprávněn shora uvedené kontrolovat a v případě zjištěného porušení postupovat jako při jejich zneužití, tj. zablokovat je, čímž zároveň provozovatel současně odstupuje od kupní smlouvy do budoucna, vše bez finanční náhrady.

2.5. Pro uzavření smlouvy je nutné vyplnit v elektronickém formuláři požadované informace a způsob platby. Po vyplnění veškerých požadovaných informací a zaškrtnutí souhlasu s těmito obchodními podmínkami dojde k rekapitulaci objednávky vč. ceny, což kupující potvrdí a odešle elektronicky objednávku. Odeslání objednávky je považováno za okamžik uzavření kupní smlouvy u produktů online tarifu a dárkového poukazu.

 Další sdělení před uzavřením kupní smlouvy, které provozovatel poskytuje spotřebiteli:

 - uvedená kupní cena je cenou konečnou, tj. včetně veškerých daní a poplatků;

 - náklady na dodání nejsou účtovány

 - pro uplatnění práv z vadného plnění platí § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., OZ;

 - provozovatel poučuje kupujícího, že v případě, kdy je kupující spotřebitelem a uplatní vůči provozovateli jakýkoli svůj nárok týkající se mezi nimi uzavřené kupní smlouvy a provozovatel tomuto nároku nevyhoví a nedojde ani jiným způsobem k vyřešení vzniklého sporu, má kupující možnost obrátit se se svým nárokem na orgán pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce. Bližší informace lze také nalézt na internetových stránkách www.coi.cz/ pod záložkou „PRO SPOTŘEBITELE“;

  - náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si tento hradí sám.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami či měl možnost se s nimi seznámit, a že s nimi souhlasí. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

3. CENA

3.2. Platba za vybraný online tarif či dárkový poukaz (dále též jen „platba kupní ceny“) probíhá vždy bezhotovostně převodním příkazem. 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY O NÁKUPU ONLINE TARIFU ČI DÁRKOVÉHO POUKAZU 

4.1. Kupující, který je spotřebitelem a zakoupí produkt online tarifu či dárkového poukazu, nemůže odstoupit od uzavřené kupní smlouvy, pokud již bylo splněno. Spotřebitel výslovně souhlasí s tím, že pokud dle aktuálního ceníku u produktů online tarifu dle čl. 2.2.b), příp. c), nebo u dárkových poukazů dle čl. 2.3, je lhůta k plnění kratší než jeho lhůta pro odstoupení od smlouvy dle § 1829 OZ a Provozovatel splnil, s čímž spotřebitel souhlasil zakoupením příslušného produktu či dárkového poukazu s takovou kratší lhůtou, seznámil se spotřebitel vždy před uzavřením smlouvy při nákupu takového produktu vázaného na lhůtu s touto lhůtou a bere na vědomí, že nemá v takovém případě nárok na odstoupení od smlouvy, neboť závazek provozovatele takové plnění poskytnout zanikl uplynutím doby či již bylo se souhlasem kupujícího plněno. 

4.2. Kupující, který je spotřebitelem, nemá dále právo odstoupit od kupní smlouvy na produkt online tarifu nebo dárkového poukazu, v souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., pokud produkt online tarifu nebo dárkového poukazu je využitím volného času sjednaným na určený termín. Tuto skutečnost kupující bere na vědomí a je na ni výslovně upozorňován.

4.3. Kupující, který je spotřebitelem a zakoupí produkt online tarifu, případně dárkový poukaz dle čl. 2.3. - ale bez určeného termínu dle § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb. , je oprávněn ve lhůtě 14 dnů odstoupit od smlouvy bez udání důvodu prostřednictvím e-mailu na emailovou adresu provozovatele info@kurovicky-lom.cz. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Při odstoupení od kupní smlouvy jsou finanční prostředky představující kupní cenu produktu online tarifu či voucheru vráceny do 14 dnů od odstoupení bezhotovostním převodem na bankovní účet zákazníkem určený v souladu s podmínkami dále uvedenými. Odstoupení od kupní smlouvy probíhá následovně. 

Pokud však již Provozovatel začal s plněním a službu produktu online tarifu či dárkového poukazu na základě výslovné žádosti spotřebitele projevené zakoupením produktu s

kratší lhůtou plnění, než je lhůta odstoupení, začal plnit, a následně přesto spotřebitel odstoupil od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, je povinen uhradit provozovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

4.4. Není-li kupující, který nakoupil produkt online tarifu, dárkového poukazu spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pouze z důvodů uvedených v zákoně č. 89/2012 Sb.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Provozovatel je, ve smyslu Nařízení GDPR, správcem osobních údajů kupujícího a zpracovává jeho osobní údaje, zaznamenané na uvedené ve webovém rozhraní a jeho elektronickém formuláři, pro výkon své podnikatelské činnosti.

5.2. Následující informace poskytují přehled o tom, jak provozovatel zpracovává osobní údaje kupujícího:

a) provozovatel o kupujícím zpracovává tyto údaje:

jméno, příjmení, bydliště, podrobnosti elektronického kontaktu pro elektronickou poštu.

b)účel a zákonnost zpracování osobních údajů: účelem zpracování osobních údajů je výkon práv a plnění povinností vyplývajících z těchto podmínek, jejich zlepšování, vyhodnocování kvality služeb provozovatele a její zvyšování, zpětná vazba mezi jednotlivými subjekty; zákonným důvodem zpracování osobních údajů kupujícího je plnění smlouvy podle ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR a oprávněný zájem provozovatele podle ustanovení článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Poskytnutí osobních údajů kupujícího je nezbytné pro výkon práv a plnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy a těchto podmínek.

c) prostředky a způsob zpracování osobních údajů: automatizovaně i manuálně v elektronické i tištěné formě;

d) doba zpracování osobních údajů kupujícího: provozovatel osobní údaje kupujícího zpracovává po dobu potřebnou pro naplnění účelu zpracování, dále po dobu uloženou provozovateli jednotlivými právními předpisy nebo po dobu, kterou vyžaduje oprávněný zájem provozovatele, tj. 3 roky.

e) osoby, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny: provozovatel může osobní údaje kupujícího zpřístupnit subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu práv provozovatele (soudům, pojišťovnám apod.).

5.4. Provozovatel je oprávněn využít podrobnosti elektronického kontaktu kupujícího pro zasílání elektronické pošty pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se produktů online tarifu či nabídek internetového obchodu, informací a obchodních sděleních o dění a pořádaných akcích.. Provozovatel je povinen při zasílání každé jednotlivé zprávy umožnit kupujícímu, aby se jednoduchým způsobem a zdarma odhlásil z odběru těchto obchodních sdělení. Právo kupujícího vznést námitky proti takovému zpracování tím není dotčeno.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Je-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto tohoto ustanovení bude použito ustanovení dle příslušných právních předpisů, které je tomuto neplatnému nebo neúčinnému ustanovením nejbližší. Ostatní ustanovení neplatností nebo neúčinností takového ustanovení nejsou dotčena.

6.2. V otázkách těmito obchodními podmínkami neupravených se práva a povinnosti stran řídí českým právem, a to i v případech kdy je uzavírána kupní smlouva s mezinárodním prvkem, zejm. příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

6.3. Provozovatel je oprávněn měnit či doplňovat znění těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

6.4. Za platné a účinné je považováno znění obchodních podmínek, jež je ke dni uzavření konkrétní kupní smlouvy v internetovém obchodě k dispozici na internetových stránkách provozovatele.

Upozornění pro návštěvníky

  • V objektu se vyskytují včely.
  • Včela může při podráždění bodnout, doporučujeme tedy včely nijak nedráždit.
  • V případě přiblížení včely se snažte nepanikařit a nedělat rychlé pohyby.
  • Pokud jste alergičtí na včely, včelí bodnutí nebo včelí produkty, zvažte možná zdravotní rizika a vhodnost návštěvy, zkonzultujte rizika se svým lékařem a případně vezměte s sebou lékařem doporučené antialergikum.
  • Do objektu vstupujete na vlastní nebezpečí, včely jsou živí tvorové, kam pronikne člověk může proniknout i včela.
  • Provozovatel nemůže nést žádnou zodpovědnost za případné včelí bodnutí či alergickou reakci na včelí bodnutí nebo kontakt s včelími produkty, které jsou v objektu přítomny.
  • Pokud pocítíte, že Vám apiterapie nedělá dobře, okamžitě opusťte prostor a kontaktujte personál.
  • Svým podpisem stvrzujete, že jste seznámeni s uvedenými riziky, za nezletilé je nutný souhlas zákonného zástupce.